បណ្ណាល័យធំទូលាយ មានកន្លែងសម្រាប់និស្សិតធ្វើស្វ័យសិក្សា មានWifi និងមានបរិយាកាសប្រកបដោយផាសុកភាព។

Galleries