ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

featured Photo
សេចក្តីជូនដំណឹង ការដាក់ពាក្យចូលរៀនតាមអនឡាញ និង ថ្ងៃចូលបវេសនកាលថ្មី សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី៣ និងឆ្នាំទី៤ ឆមាសទី១ នៅថ្ងៃទី១៤ មិថុនា ២០២១

សូមជម្រាបដំណឹងជូនសិស្សនិស្សិតទាំងអស់ថា ថ្ងៃសិក្សាចុងក្រោយសម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី២ និងទី៣ ឆមាស២ គឺថ្ងៃទី ១៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១។ ថ្ងៃចូលបវេសនកាលថ្មី សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំតី៣ និងឆ្នាំទី៤ ឆមាស១ គឺថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ចូលអាន

featured Photo
ទទួលបានការបញ្ចុះថ្លៃសិក្សាពិសេស ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។

ទទួលបានការបញ្ចុះថ្លៃសិក្សាពិសេស ដោយគ្រាន់តែចុះឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះ រហូតដល់ថ្ងៃទី១៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១។ ---------------------------- 📝ចះឈ្មោះចូលរៀនតាមអនឡាញជារៀងរាល់ថ្ងៃ ---------------------------- 📩ពត៌មានបន្ថែម សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទដែល

ចូលអាន