ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

គោរពអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខាអេឡិចត្រូនិច និងកំព្យូទ័រទាំងអស់ មកទទួលតារាងស្រង់ថ្លៃ(Quotation)

សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន (WU) បានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា សម្រាប់អនុវត្តគម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP)  ក្រោមជំនួយរបស់ ធនាគារពិភពលោក (World Bank) ដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មសិក្សានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ។ 

សូមគោរពអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់បរិក្ខាអេឡិចត្រូនិច និងកំព្យូទ័រទាំងអស់ មកទទួលតារាងស្រង់ថ្លៃ(Quotation) ដើម្បីចូលរួមដេញថ្លៃកញ្ចប់លទ្ធកម្មលើ 
Supply, Delivery and Installation of supply, delivery and installation of Computer Labs and Software License, Lab IT facilities for WU, Ref: MoEYS-HEIP-C1.3-NS-G-07  

អគារ WU ជាន់ទី៧ នៅការិយាល័យ គណនេយ្យនិង ហិរញ្ញវត្ថុ  រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលតំណបភ្ជាប់ (Link) ៖
https://drive.google.com/file/d/1IFx5HVHXHV8Gc9ICPVGctwV5hOPUtaik/view?usp=share_link