ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

ព័ត៌មាន - ព្រឹត្តិការណ៍

សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន (WU) បានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភសម្រាប់គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP) របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា

សាកលវិទ្យាល័យវេស្ទើន (WU) បានទទួលថវិកាឧបត្ថម្ភសម្រាប់គម្រោងកែលម្អការអប់រំឧត្តមសិក្សា (HEIP) របស់ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា  ក្រោមជំនួយរបស់ ធនាគារពិភពលោក (World Bank) ដើម្បីអភិវឌ្ឍកម្មសិក្សានិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងសាកលវិទ្យាល័យ។ សូមគោរពអញ្ជើញក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សៀវភៅសិក្សាទាំងអស់ មកទទួលតារាងស្រង់ថ្លៃ(Quotation) ដើម្បីចូលរួមដេញថ្លៃកញ្ចប់លទ្ធកម្មលើ 
Name: Teaching and Learning Materials (Books), Ref: MoEYS-HEIP-C1.3-NS-G-08  
អគារ WU ជាន់ទី៧ នៅការិយាល័យ គណនេយ្យនិង ហិរញ្ញវត្ថុ  រៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការចាប់ពីថ្ងៃជូនដំណឹងនេះតទៅ។
សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលតំណបភ្ជាប់ (Link) ៖
https://drive.google.com/file/d/1z8Oyo5MBK0vyPJ_aWSwLRzg4XvH1hJwC/view?usp=sharing